همه چیز درباره زمان حال ساده و حال استمراری در زبان انگلیسی

همه چیز درباره زمان حال ساده و حال استمراری در زبان انگلیسی

زمان شکلی از فعل می باشد که عمل یا حالتی را در قالب زمان نشان می دهد. به طور کلی ۳ زمان اصلی در زبان انگلیسی (گذشته، حال و آینده ) وجود دارد که هر کدام دارای ۴ حالت زمان حال ساده و حال استمراری، کامل و کامل استمراری می باشند بنابراین در مجموع ۱۲ زمان وجود دارد. دقت داشته باشید که زمان های اصلی، زمان های واقع شدن فعل و ۴ حالت مختلف، نحوه و چگونگی انجام کار را بیان می کند. در این مقاله قصد داریم به طور مفصل به ۲ زمان اصلی حال ساده و حال استمراری بپردازیم. با مجله دیاکو همراه باشید. 

Present simple tense: زمان حال ساده

زمان حال ساده یکی از پرکاربردترین زمان‌های زبان انگلیسی است و از این زمان در زبان انگلیسی برای نشان دادن عملی که در زمان حال یک بار یا چند بار به صورت تکراری اتفاق می‌افتد استفاده می‌ کنیم.

فرمول ساخت زمان حال ساده:

Subject + verb + s/es if subject is 3rd person singular (he, she, it, name of single person etc).
I/ You/ We/ They work 8 hours a day.
He/ She works 8 hours a day.

نکته اول: دقت داشته باشید که در زمان حال ساده برای سوم شخص یعنی  (it/ she/ he) یک S  به انتهای فعل اضافه میشود و در افعالي كه به x , o , s , z , ch , sh ختم مي شوند، به جاي s es اضافه می شود.

go→ goes
wash→ washes

نکته دوم: فعل هایی كه به y ختم مي شوند و قبل از y يك حرف بي صدا قرار دارد، هنگام اضافه کردن s،حرف y به i تبدیل مي شود و سپس es اضافه مي شود.

study→ studies
try→ tries

نحوه منفی کردن :

I/ You/ We/ They don’t (do not) work 8 hours a day

نحوه سوالی کردن:

How many hours do I/ you/we/they work?

کاربردهای فعل زمان ساده

۱ـ برای صحبت کردن درباره چیزهایی که در حال حاضر حقیقت دارند، به عبارتی دیگر هنگام صحبت درباره حقایق از این زمان استفاده می کنیم.

I am 22 years old.
She lives in Tehran.

۲- برای صحبت کردن درباره اتفاق‌هایی که بارها و بارها تکرار می‌شوند و تبدیل به یک روتین و روندی همیشگی شدند از زمان حال ساده استفاده می کنیم. توجه داشته باشید که معمولا برای نشان دادن این کاربرد از قیدهای تکرار همانند sometimes, often. always و never استفاده می‌کنیم.

I go to cinema every Tuesday.
I sometimes go to the cinema.

۳- برای صحبت کردن درباره حقایق علمی از این زمان استفاده می شود.

The adult human body contains 206 bones.

۴- برای صحبت کردن درباره برنامه‌ای که در آینده ای نزدیک قطعا به وقوع خواهد پیوست از زمان حال ساده استفاده می کنیم.

The party starts at 9 o’clock.
The train leaves at 6 PM.

simple present continuous: زمان حال استمراری

حال استمراری در زبان انگلیسی بیشتر برای بیان کردن کارهایی که در زمان حال در حال وقوع هستند یا اینکه به طور موقت در حال رخ دادن‌ هستند استفاده می‌شود.

فرمول ساخت حال استمراری:

Subject + to be + base verb + ing
She is talking now.

توجه داشته باشید که اگر آخر فعل حرف e داشته باشیم، موقع تبدیل به gerund این حرف حذف می‌شود، به غیر از فعل‌هایی که آخرشان ee و oe و ye باشد.

Come → coming

برای افعالی که قبل از آخرین حرف بی‌صدا یک حرف صدادار همراه با استرس دارند، آن حرف بی‌صدا دوبار تکرار می‌شود، به غیر از افعالی که آخرشان w و x و y باشد.

sit → sitting

نکته دیگر اینکه در انگلیسی بریتانیایی اگر آخر فعلی L باشد، دوبار این حرف تکرار می‌شود اما در انگلیسی آمریکایی L تنها یکبار می‌آید.

travel → traveling

و اگر آخر یک فعل ie باشد تبدیل به y می‌شود.

lie → lying

نحوه منفی کردن:

I am not speaking.
He is not speaking.

نحوه سوالی کردن:

Am I speaking?
Is he speaking?

فرمول ساخت حال استمراری

دقت داشته باشید که در زبان انگلیسی محاوره‌ای و در گفت‌وگوهای صمیمانه ضمایر با فعل be تلفیق می‌شوند تا روان‌تر و سریع‌تر بیان شوند که به این عمل خلاصه کردن یا contraction می‌گویند.

کاربردهای زمان حال استمراری:

۱ـ برای صحبت کردن درباره اتفاقی که در حال حاضر و هنگام حرف زدن در حال انجام شدن است، از این زمان استفاده می شود.

I’m just leaving home.
They are sleeping now.

۲- برای صحبت کردن درباره چیزی که قبل و بعد از زمان خاصی در حال انجام شدن است از زمان حال استمراری استفاده می شود.

At 7 o’clock they are usually having breakfast.

۳- برای صحبت کردن درباره کاری که موقتی در حال انجام است.

He’s studying law at university.

۴ـ برای صحبت کردن درباره کارهایی که بارها و بارها تکرار می‌شوند. معمولا در این کاربرد از قید always استفاده می‌کنیم.

It’s always raining in London.

۵- برای صحبت کردن درباره برنامه یا نقشه‌های ما در زمان آینده از حال استمراری استفاده می‌کنیم.

What are you doing next week?

۶- برای صحبت کردن درباره چیزی که تغییر می‌کند، رشد می‌کند یا در حال بهتر شدن است.

The climate is changing rapidly.

۷- برای صحبت کردن درباره چیزی که جدید است و با شرایط قبلی متفاوت یا در تضاد می باشد.

These days most people are using email instead of writing letters.

در این مقاله شما را با دو زمان اصلی در زبان انگلیسی یعنی present simple tense و Simple present continuous آشنا کردیم. در مقالات آینده سایر زمان های مهم را به طور مفصل برایتان تشریح خواهیم کرد. توجه داشته باشید تنها راه برای تسلط مناسب بر روی زمان ها، مطالعه و تمرین کافی متون زبان انگلیسی و مثال های مختلف آن می باشد.

مطالب مرتبط