5.00
(1 امتیاز)

مکالمه فرانسه – سطح مقدماتی ( ماضی نقلی – درس پنجم)

دسته بندی ها: فرانسوی
لیست علاقه مندی ها اشتراک گذاری
اشتراک گذاری محصول
لینک صفحه
در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

درباره دوره

مان ماضی نقلی و یا passé composé  بیانگر عملی در گذشته است که به پایان رسیده است. برای ساختن این زمان در زبان فرانسه لازم است تا از دو فعل avoirو être  کمک بگیریم.

به طور کلی برای صرف یک فعل در زمان ماضی نقلی از دو فرمول زیر استفاده خواهیم کرد:

Avoir + participe passé du verbe

Etre + participle passé du verbe

خب حالا لازم است تا کمی بیشتر درباره ی این دو فرمول بدانیم. به طور کلی برای صرف یک فعل در زمان گذشته لازم است تا یکی از دو فعل avoir و یا être  را در زمان حال صرف کنیم و بعد به اضافه ی حالت گذشته فعل اصلی بکنیم. اما در چه مواقعی از فعل  avoirو در چه مواقعی از فعل être  استفاده می کنیم ؟ و سوال مهم تر اینکه فرم گذشته فعلparticipe passé را چطور بنویسیم ؟ 

بیشتر افعال در زبان فرانسه با فعل کمکی avoir صرف می شوند. ابتدا  به ساختن participe passé این افعال و سپس مثال های آن  بپردازیم.

برای فعل های گروه اول که به –er ختم می شوند ، کارتان راحت است .er را از مصدر فعل حدف می کنید و بعد به جای آن é اضافه خواهید کرد و آن ها را به کمک  فعل avoir در زمان گذشته صرف می کنید به عنوان مثال :

Regarder

J’ai regardé

Tu as regardé

Il,elle,on a regardé

Nous avons regardé

Vous avez regardé

Ils,elles ont regardé

برای فعل های گروه دوم که به –ir ختم می شوند نیز کارتان همچنان راحت است . کافی ست تا-ir  مصدر را حذف کنید و به جای آن i  بگذارید و بعد با فعل کمکی  avoir آن را صرف کنید. به عنوان مثال:

Finir

j’ai fini

tu as fini

il/elle/on a fini

nous avons fini

vous avez fini

ils/elles ont fini

 اما برای بعل های گروه سوم که افعال بی قاعده هستند ، لازم است تا فرم گذشته آن ها را حفظ کنید . به عنوان مثال :

participe passé Verbe 
été Etre 
eu Avoir
lu Lire
vu Voir
bu Boire
pu Pouvoir
Devoir
su Savoir
voulu Vouloir
écrit Ecrire
connu Connaître
compris Comprendre 
pris Prendre

 nous avons été en vacances à la montagne.

تعطیلات در کوهستان بودیم .

و اما دو دسته فعل نیز هستند که با فعل کمکی être ، در زمان گذشته صرف می شوند.

  1. 17 فعل زیر با فعل کمکی être صرف می شوند  :

Devenir, Revenir, Monter, Rester, Sortir, Venir, Aller, Naître, Descendre, Entrer, Rentrer, Tomber, Retourner, Arriver, Mourir, Partir et Passer.

Hier , je suis allé au restaurant.

(Aller)

دیروز، به رستوران رفتم.

Il est né en 1991.

(Naître)

او در سال 1991 به دنیا آمد.

  1. افعال دو ضمیره و یا افعالی که با se شروع می شدند

تمام افعال این دسته نیز با فعل کمکی être صرف می شوند مانند :

Se brosser

Je me suis brossé les dents

نکته بسیار مهم این است که در افعالی که با فعل کمکی être  صرف می شوند همیشه participe passé باید با فاعل از لحاظ مونث و مذکر و یا جمع و مفرد، تطبیق داده شود. 

به مثال های زیر خوب دقت کنید.

Il est allé au cinema 

Elle est allée au cinema

Nous nous sommes allés au cinema

در بخش دوم و پایانی این درس نیز یاد خواهید گرفت که چطور با استفاده از جملاتی مشخص و کاربردی وضعیت آب و هوایی یک منطقه را به زبان فرانسه بیان کنید.

نمایش بیشتر

محتوای دوره

ماضی نقلی
زمان ماضی نقلی و یا passé composé بیانگر عملی در گذشته است که به پایان رسیده است. برای ساختن این زمان در زبان فرانسه لازم است تا از دو فعل avoirو être کمک بگیریم.

نظرات زبان آموزان

5.0
جمع 1 امتیاز
5
1 Rating
4
0 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
1 سال قبل
از بهترین دوره‌های آنلاینی که دیده‌ام