گرامر زمان های Present perfect و Present perfect continuous

گرامر زمان های Present perfect و Present perfect continuous 

در مقالات قبلی به زمان های اصلی زبان انگلیسی یعنی حال ساده، حال استمراری و زمان های گذشته ساده و گذشته استمراری پرداختیم و کاربردهای آن ها را همراه با مثال برایتان تشریح کردیم. در این مقاله با دو زمان مهم دیگر، یعنی گرامر زمان های Present perfect و continuous Present perfect آشنا خواهیم شد. به طور کلی از زمان حال کامل (Present Perfect) در زبان انگلیسی و حال کامل استمراری (Present perfect continuous) بیشتر برای نشان دادن عمل، اتفاق یا فعالیتی که در گذشته اتفاق افتاده اما هنوز اثر آن بر روی زمان حال باقی مانده است استفاده می کنیم. با مجله دیاکو همراه باشید.

ساختار زمان Present perfect:

(Have / has +  past participle (done

قسمت سوم فعل:

قسمت سوم فعل با استفاده از اضافه کردن -ed یا -d به آخر افعال با قاعده ساخته می شود. افعال بی قاعده نیز مانند زمان گذشته ساده به قسمت سوم فعل خود تبدیل می شوند. دقت داشته باشید که قسمت سوم فعل در افعال باقاعده با اضافه کردن d- یا ed- به انتهای آنها ساخته می شوند در حالی که قسمت سوم فعل افعال بی قاعده از قواعد خاصی پیروی نمی کند و باید آن ها را حفظ نمود.

در جدول زیر با بعضی از قسمت های سوم افعال مهم آشنا می شوید:

قسمت سوم فعل

در جدول زیر ساختار زمان حال کامل را با چند مثال مشاهده می کنید:

ساختار زمان حال کامل

کاربردهای زمان Present perfect:

۱- عملی که از گذشته شروع شده است و تا زمان حال ادامه پیدا کرده است.

مثال:

.She has lived in Liverpool all her life

۲- هنگامی که از تجریبات گذشته خود که اثر آن تا زمان حال باقی مانده است صحبت می کنیم از این زمان استفاده می کنیم.

مثال:

.I’ve played the guitar ever since I was a teenager

نکته: از قید Ever، برای صحبت کردن درباره تجربیاتی که تا کنون ادامه دارد استفاده می کنیم.

مثال:

.My last birthday was the worst day I have ever had

و از قید never  برای حالت منفی آن استفاده می کنیم.

.Yes, but I’ve never met his wife

۳-    برای عملی که در گذشته اتفاق افتاده اما برای زمان حال مهم است.

مثال:

.I can’t get in the house. I’ve lost my keys

قیدهای مخصوص  Present perfect:

قیدهای این زمان عبارتند از:

Recently, just, only just, Just, Already, Yet, For, Since, Ever/Never

مثال:

.Scientists have recently discovered a new breed of monkey
.Are you hungry? – No, I’ve just had dinner
.He has lived in Paris for a long time

در شکل زیر timeline مربوط به زمان حال کامل را مشاهده می کنید:

timeline مربوط به زمان حال کامل

کاربرد since  و for:

کاربرد اصلی since در ساختار زمان present perfect tense و past perfect tense است. واژه since، نقطه شروعِ زمان فعالیت‌ها را بیان می‌کند. به بیان دیگر با دیدن since متوجه خواهیم شد که فعل ازچه زمانی (کِی) آغاز شده است.

.She’s been waiting for you since this morning

ما در ساختارهای زمانی، از for برای بیان طول مدت رخ دادن عملی استفاده می‌کنیم و به همین علت نیز در فارسی for را به برایِ (مدتی) ترجمه می‌کنیم.

.I’ve waited at that station for five hours

Present perfect continuous:  زمان حال کامل استمراری

از زمان حال کامل استمراری برای توصیف عملی که از گذشته آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است. مدت زمان هایی مانند: “For five minutes,”, “for two weeks’ ‘since Tuesday” در زمان حال کامل استمراری کاربرد دارد.

ساختار زمان حال کامل استمراری:

فاعل + have/has been+ قسمت اول فعل + ing 

مثال:

You have been waiting here for two hours.
Have you been waiting here for two hours?
You have not been waiting here for two hours.

در جدول زیر ساختار زمان حال کامل استمراری را با چند مثال مشاهده می کنید:

ساختار زمان حال کامل استمراری

کاربردهای زمان Present perfect continuous

۱- برای تاکید کردن بر روی فرایند عمل یا طول عملی که در گذشته انجام شده است و تا به حال ادامه پیدا کرده است از این زمان استفاده می شود.

She has been studying English since she was ten years old.

۲- از این زمان هنگامی استفاده می شود که می خواهیم بگوییم عملی در گذشته شروع شده است، تا الان ادامه داشته است و هنوز هم ادامه دارد. به عبارتی برای بیان اعمالی که در گذشته شروع شده و به احتمال زیاد تا زمان آینده هم ادامه می‌یابد یا اثرش باقی می‌ماند. این نوع کاربرد را می‌توان در پاسخ به سوالاتی مانند “از کی…؟” یا “چند وقت…؟” استفاده نمود.

 به مثال زیر دقت کنید:

I have been working at the company for 20 years.

۳- برای بیان عمل یا کاری که تمام شده اما اثر آن عمل یا کار تا زمان حال باقی مانده است.

As he has been studying all the night, he is really tired now.

در شکل زیر timeline مربوط به زمان حال کامل استمراری را مشاهده می کنید:

timeline مربوط به زمان حال کامل استمراری

نکته ۱: توجه داشته باشید که قیودی مانند before, already , just, recently, lately, yet, once, twice  و … که در زمان حال کامل بکار می روند در زمان حال کامل استمراری بکار نمی روند به این علت که  این قیود زمانی بیانگر استمرار انجام فعل از گذشته تا حال نمی باشند.

نکته ۲: افعال حالتی یا  State verbs فعل هایی  هستند  که نمی توان آن ها را به صورت استمراری مورد استفاده قرار داد .

مانند:

 agree , assume , believe , disagree , forget , hope , know , regret , remember , suppose , think

بنابراین نمی توان آن ها را به صورت زمان حال کامل استمراری مورد استفاده قرار داد. به مثال های زیر دقت کنید:

I’ve wanted to visit China for years.
She’s known Robert since she was a child.
I’ve hated that music since I first heard it.
I’ve heard a lot about you recently.
We’ve understood everything.

در این مقاله شما را با دو زمان مهم دیگر زبان انگلیسی یعنی Present Perfect  و  Present perfect continuous آشنا کردیم و کاربردهای آن ها را همراه با مثال برایتان تشریح کردیم. در مقاله های آینده به سایر زمان های مهم خواهم پرداخت. 

مطالب مرتبط