مکالمه زبان اسپانیایی – درس اول

دسته بندی ها: اسپانیایی
لیست علاقه مندی ها اشتراک گذاری
اشتراک گذاری محصول
لینک صفحه
در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

درباره دوره

‎در درس اول از پكيج آموزشي تصويري زبان اسپانيايي كتاب Nuevo Prisma با حروف زبان اسپانيايي، نحوه سلام و احوالپرسي كردن و معرفي كردن ، ضماير فاعلي ، مليت هاي مختلف به همراه اسم كشورها و شهر ها و مكالمات ساده در شرايط روزمره و رسمي آشنا مي شويم كه از مهم ترين قسمت هاي يادگيري

 

( ضماير فاعلي)
Los pronombres personales: to

Yo

Él, ella, usted
Nosotros/as
Vosortros/as
Ellos, ellas, ustedes

(فعل ناميده شدن نام كوچك)
Llamarse

me llamo
te llamas
se llama
nos llamamos
os llamáis
se llaman

¿Cómo te llamas?

(فعل ناميده شدن نام خانوادگي)

Apellidarse

me apellido
te apellidas
se apellida
nos apellidamos
os apellidáis
se apellidan

¿Cómo te apellidas?

(فعل بودن، هستن)
اين فعل از اهميت ويژه اي برخوردار ميباشد و براي معرفي كردن خودمان، گفتن مليت استفاده ميشود.

Ser

Soy
Eres
Es
Somos
Sois
Son

نمایش بیشتر

محتوای دوره

درس اول

نظرات زبان آموزان

هنوز بررسی نشده است
هنوز بررسی نشده است