مکالمه زبان اسپانیایی – درس دوازدهم

دسته بندی ها: اسپانیایی
لیست علاقه مندی ها اشتراک گذاری
اشتراک گذاری محصول
لینک صفحه
در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

درباره دوره

در درس دوازدهم از پكيج آموزشي تصويري زبان اسپانيايي كتاب Nuevo Prisma با شيوه بيان كردن نوع آي و هوا و دما El tiempo atmosférico، استفاده از فعل hacer, llover, nevar, haber, estar,و ser.
Hace calor/sol.
Nieva/ Está nevando.
Llueve/ Está lloviendo.
Hay nubes.
Está despejado.
La temperatura es alta.
El tiempo es suave.
فعل هاي llover و nevar فقط به صورت سوم شخص مفرد صرف مي شوند. همچنين استفاده از قيد muy قبل از صفت و قيد در جمله ، mucho/a, muchos/as قبل يك اسم در جمله و mucho بعد از يك فعل در جمله از موارد گفته شده در اين قسمت مي باشد.

علاوه بر اينها در اين درس گذشته ساده pretérito indefinido را هم مورد بررسي قرار مي دهد
فعل هايي كه به ar ختم مي شوند، با حذف ar و اضافه كردن شناسه هاي
é
aste
ó
amos
asteis
aron

فعل هايي كه به er و ir ختم مي شوند، با حذف كردن er،ir و اضافه كردن شناسه هاي
í
iste

imos
isteis
ieron
ساخته مي شوند، همانطور كه ديديم، دو گروه er و ir كاملاً شبيه به هم صرف مي شوند.
اول شخص جمع در گروه ar و ir هم با صرف حال ساده برابري ميكند.
صرف ٢ فعل ser و ir در گذشته ساده pretérito indefinido به يك شكل مي باشد.
Fui
Fuiste
Fue
Fuimos
Fuisteis
Fueron

قيود زماني(los marcadores temporales)متناسب با اين زمانel año pasado, el mes pasado, la semana pasada, el otro día, ante ayer, ayer, anoche…. مي باشند، به طور كلي اين زمان مربوط به يك فعاليت در يك زمان مشخص در گذشته است كه هم فعاليت، هم زمان هر دو به پايان رسيده اند.

نمایش بیشتر

محتوای دوره

درس دوازدهم

  • وضعیت آب و هوا
    28:05
  • گذشته ساده
    19:31
  • آب و هوا در شهرهای اسپانیایی زبان
    20:32

نظرات زبان آموزان

هنوز بررسی نشده است
هنوز بررسی نشده است