Phrasal Verb چیست؟

Phrasal Verb چیست؟

این مقاله از مجله دیاکو را با چند مثال آغاز می‌کنیم: The book came out of his experiences in Rome. I’ll let you know if any vacancies come up. I came across DIAKO Language Academy website when I was searching for phrasal verbs’ dictionary. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، معنای فعل come در جملات فوق، با افزودن یک حرف اضافه یا قید، دگرگون شده است! آیا به چنین ساختارهایی در زبان انگلیسی توجه کرده‌اید؟ به نظر شما کاربرد چنین افعالی در مکالمات زبان انگلیسی، چه تاثیری بر مخاطب شما دارد؟ در این مقاله آموزشی مجله دیاکو با افعال گروهی یا phrasal verbs آشنا می‌شویم و می‌بینیم که استفاده مناسب از آن ها، چقدر به ما کمک می‌کند که مانند افرادی که زبان مادری‌شان انگلیسی است صحبت کنیم یا بنویسیم.

همان‌طور که می‌دانید واژه phrase در دستورزبان به معنی گروهی از واژه‌ها است. phrasal verbs به گروهی از واژگان گفته می‌شود که بخش اول آن‌ها یک فعل است و بخش دوم را یک قید یا یک حرف اضافه و یا هردوی آن‌ها تشکیل داده است.

انواع افعال گروهی

افعال گروهی براساس تفاوت در بخش دوم تشکیل‌دهنده‌شان، به 3 دسته طبقه‌بندی می‌شود:

۱. فعل + قید

We sat down and waited.
The price of property here will go up.
When does the plane take off?

۲. فعل + حرف اضافه

The workers asked for more money.
The child fell into the water.
She brought up her children alone.

۳. فعل + قید + حرف اضافه

We will have to come up with another source of finding.
He must face up to the possible consequences of his action.
It all comes down to money in the end.

آیا دو بخش افعال گروهی، جداشدنی هستند؟

فعل‌هایی که در ساختار افعال گروهی استفاده می‌شوند شامل هر دو گروه فعل‌های گذرا و ناگذر (transitive/ intransitive verbs) می‌باشند. فعل‌های گذرا به افعالی گفته می‌شود که مفعول می‌گیرند و افعال ناگذر فعل‌هایی هستند که نیاز به مفعول ندارند. مثال:

– فعل گروهی ناگذر: I usually get up early in the morning. 
– فعل گروهی گذرا:  David put on her coat and went out.

گاهی در ساختار افعال گروهی گذرا، مفعول می تواند بین فعل و بخش غیر فعلی قرار بگیرد. بر این اساس، افعال گروهی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱. افعال گروهی جداشونده

در این دسته از افعال گروهی، بخش فعل و بخش غیرفعل، می توانند در کنار هم و یا جدا از هم استفاده شوند. برای مثال دو فعل گروهی give up و pick up به صورت‌های زیر می‌توانند استفاده شوند:

You should give up this job./ You should give this job up.
Let’s pick up the boxes./ Let’s pick the boxes up.

نکته مهم: اگر مفعول، به‌صورت ضمیر در جمله آورده شود، قاعده این است که مفعول حتماً باید بین فعل و بخش غیرفعل آورده شود. مثال:

You should give it up. (NOT: You should give up it.)
Let’s pick them up. (NOT: Let’s pick up them.)

۲. افعال گروهی جدا نشدنی

تعدادی از «افعال گروهی مفعول‌دار» هستند که در آن‌ها مفعول در هیچ شرایطی نمی‌تواند بین دو بخش گروه فعلی قرار بگیرد. توجه کنید در چنین مواردی حتی اگر به‌جای مفعول ضمیر قرار بگیرد نیز دو بخش از هم جدا نمی‌شوند. مثال:

come across

I came across the book by chance. (NOT: I came the book across by chance.)
I came across it by chance. (NOT: I came it across by chance.)

افعال گروهی برای افزایش نمره آزمون‌های بین‌المللی زبان انگلیسی

ممکن است شما هم مانند بسیاری از زبان آموزان، بخواهید زبان انگلیسی را به مهارت زبان مادری تان به کار بگیرید. از موارد ضروری برای رسیدن به این هدف، یادگیری معنا و استفاده صحیح و به جا از افعال گروهی (phrasal verbs) است. بنابراین به عنوان یک زبان آموز، ضروری است یاد بگیرید که درمکالمات روزمره و نوشتن متن‌ها و … چگونه از افعال گروهی استفاده می‌شود. به همین دلیل در آزمون‌های بین‌المللی زبان نیز، چگونگی استفاده از افعال گروهی توسط آزمون‌دهنده، به‌عنوان معیاری برای سنجش مهارت‌های زبانی او مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

برای مثال در بخش گفتاری و speaking‍ آزمون آیلتس ممکن است از شما خواسته شود درباره موضوعی خاص (برای مثال تحصیل، کار، ویژگی‌های ظاهری و شخصیتی، غذا،‌ کتاب،‌ فیلم، موسیقی و …) صحبت کنید. در اینجا چند نمونه از افعال گروهی را آورده‌ایم که مناسب استفاده در آزمون آیلتس هستند.

مثال‌های مفید افعال گروهی برای آزمون آیلتس 

make do with (deal with, tackle)
I usually make do with a cup of coffee for breakfast.

Ask around (ask many people the same question)
I asked around but nobody has seen my wallet.

break in (interrupt)
The TV station broke in to report the news of the president’s death.

get round to (finally find time to do)– (AmE: get around to)
I don’t know when I am going to get round to writing the thank you card.

think back on/ to (remember)
when I think back on my youth, I wish I had studied harder.

نکاتی درباره افعال گروهی

برخی از افعال گروهی دو معنای متفاوت دارند. به این مثال‌ها توجه کنید:

Take up:

begin a new activity (I took up horse riding last year.)

accept an offer or invitation (she took up the job offer.)

Turn down:

reduce volume (Please turn down the radio.)

reject (She turned down our invitation.)

Turn up:

increase volume (Please turn up the radio.)

appear (he turned up at the party without invitation.)

معنای فعل در افعال گروهی می‌تواند معنای حقیقی و یا معنای اصطلاحی باشد. مثال:

pick up

literal meaning: to answer the phone (I tried his home number but he didn’t pick up)

idiomatic meaning: to increase or improve (The truck picked up speed slowly.)

معمولاً افعال گروهی، یک فعل غیرگروهی هم‌معنا یا با معنای نزدیک دارند، برای مثال به‌جای فعل گروهی give up در جمله زیر، می‌توان از فعل quit استفاده کرد.

He should give up/ quit smoking.

همچنین به‌جای fill in در مثال زیر، می‌توان فعل غیرگروهی complete را به‌کار برد.

Fill in/ complete the forms.

برخی از افعال گروهی در زبان انگلیسی آمریکایی و برخی دیگر در انگلیسی بریتانیایی به کار می روند. توجه کنید که آن ها را آگاهانه انتخاب کنید.

برخی افعال گروهی رسمی هستند و برخی غیررسمی. هنگام استفاده از آن ها در متن یا گفتار، دقت کنید که افعال گروهی با بافت متن یا گفتار سازگار باشند.

مطالب مرتبط
مقالات آموزشی

اصول یادگیری زبان

یادگیری یک زبان جدید می تواند یک تجربه چالش برانگیز و در عین حال ارزشمند باشد. دانستن اصول

ادامه مطلب