10,000 تومان

دانلود کتاب Circles and Squares

این کتاب انگلیسی درباره اشکال هندسی دایره و مربع است.

محتوای کتاب:

معرفی اشکال دایره و مربع

ویژگی های آنها

مقایسه و تضاد آنها

کاربردهای آنها در دنیای واقعی

فعالیت های سرگرم کننده برای یادگیری در مورد این اشکال